وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره سالیانه دوخواب بدون وسیله

1/13
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه دوخواب بدون وسیله

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحد اجاره سالیانه دوخواب بدون وسیله طبقه اول بالکن دار چالیان کایتانه 6000لیر اجاره دوتا دیپوزیت 12درصد کمیسیون کد :645